Skip to main content

Digital Literacy


CreditBank
Course Staff Image #1

IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Digital Literacy Certification ซึ่งบทเรียนนี้สอดคล้องตามมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification

เกี่ยวกับรายวิชา IC3 Digital Literacy Certification

  ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป

◕ Module 1 Computing Fundamentals

 ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) การสำรองข้อมูลและการคืนค่า (Backup & Restore)Interactive Content การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ (Cloud Computing) และการรักษาความปลอดภัย (Security)


◕ Module 2 Key Applications

 เป็นความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ เรื่อง เดสก์ท็อป แอพพลิเคชั่น (Desktop Application) เรื่อง การประมวลผลคำ (Word Processing) เรื่อง ตารางคำนวณ (Spreadsheets) เรื่อง ฐานข้อมูล (Databases) และ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอ (Presentations)


◕ Module 3 Living Online

 ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)เรื่อง ฟังก์ชั่นการทำงานทั่วไป (Common Functionality)เรื่อง การส่งอีเมลให้ลูกค้า (email) เรื่อง การใช้ปฏิทิน (Calendar)เรื่อง โซเชียลมีเดีย (Social Media)เรื่อง การติดต่อสื่อสาร (Communications)เรื่อง การประชุมออนไลน์ (Online Conferencing)เรื่อง การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streaming)เรื่อง จริยธรรม และจรรยาบรรณของพลเมืองดิจิตอล (Ethics & Citizenship)

Enroll