Skip to main content

การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake News


LifeLong

เกี่ยวกับรายวิชา

   ปัจจุบันการสร้างข่าวลวง หรือข่าวปลอมมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีการส่งและรับข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นข่าวปลอมมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใครก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้ข้อมูลบางประเภทปราศจากการกลั่นกรอง และอาจจะส่งผลให้ข้อมูลที่ส่งต่อไปนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคลที่อ้างถึง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ที่ถูกอ้างถึง และผู้ที่แชร์ข้อมูลออกไป

   ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าวปลอม ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเปิดรับสื่ออย่างชาญฉลาด โดยในคอร์สนี้จะกล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม การสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาข่าว และการสร้างทักษะรู้เท่าทันข่าวเพื่อรับมือกับข่าวปลอมที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริงไม่มี Fake

Enroll