Skip to main content

เทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสารสกัดชีวอินทรีย์เข้มข้น


Lifelong

เกี่ยวกับรายวิชา

  เทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ สารสกัดชีวอินทรีย์เข้มข้น หัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ มาตรฐาน IFOAM เพื่อการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม ช่วงต้น กลางปลายน้ำแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายฯ ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ หนองเสือ จ.ปทุมธานี สนใจสั่งซื้อสินค้า/ อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภัณฑ์แบบอัจฉริยะ/ การศึกษาดูงาน

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

โทร 089-8811920 คุณผจญ
097-9789291 คุณอาม
0819028138 คุณวนิดา
062-6562298 อาจารย์สุกาญจน์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll