Skip to main content

การทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์ผักรวม


Lifelong

เกี่ยวกับรายวิชา

  การทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์ผักรวม โครงการบริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ที่เพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

โดย ผศ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll