Skip to main content

การทำผงรสต้มยำ


Lifelong

เกี่ยวกับรายวิชา

  ผงโรยข้าวผักรวมผงรสต้มยำ โครงการบริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ที่เพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

โดย ผศ.กฤติน ชุมแก้ว
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll