Skip to main content

ท่องเที่ยววิถีเกษตร วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์


Lifelong

เกี่ยวกับรายวิชา

  ท่องเที่ยววิถีเกษตร วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการบริการวิชาการด้วยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ที่เพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

โดยผศ.มธุรา สวนศรี
อ.พัชรินทร์ จึงประวัติ
ดร.พิมพิกา ทองรมย์
อ.อัจฌิรา ทิวะสิงห์
อ.ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร
อ.พนัส สืบยุบล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll