Skip to main content

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  จากการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐบาลเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการายใหม่ ทั้งด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต้องมีความสามารถในแข่งขันที่จะพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้เหนือคู่แข่ง

 การวางแผนการผลิตและการขายสินค้าและบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำไรของธุรกิจ เมื่อเป้าหมายโดยทั่วไปของการดำเนินธุรกิจ คือ กำไรสูงสุด เนื่องจากกำไรจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การลงทุนต่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงระบบการผลิต การเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการแก่พนักงาน การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาที่มาของกำไรต้องทราบรายได้จากการขายและต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อว่าเมื่อธุรกิจ ต้องการกำไรที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจควรวางแผนการวางแผนการผลิตและการขายอย่างไร ทั้งนี้การนำจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) มาใช้วางแผนการผลิตและการขาย จะช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไรได้

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ.ธฤษญา กองแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll