Skip to main content

การจัดการสำหรับธุรกิจ SME


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะด้านการบริหารจัดการเป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการภายในองค์การ และให้องค์การสามารถแข่งในอุตสาหกรรมที่การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ

 ทั้งนี้พื้นฐานการจัดการองค์การที่สำคัญประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของการจัดการ นอกจากเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพขึ้น ตลอดจนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การจัดกำหนดทิศทาง การประเมินสภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุม สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขันกับองค์การอื่นๆ อย่างยั่งยืน

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

รศ.ดร. กล้าหาญ ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll