Skip to main content

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว Home School


ThaiMOOC
Enrollment is Closed

คลิกที่นี้..เพื่อเข้าเรียน


เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและความสำคัญการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สิทธิ และสิทธิประโยชน์ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ และมุมมองของมาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ สิทธิและสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถบอกบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"