Skip to main content

อาหารเพื่อสุขภาพ Food for Health


ThaiMOOC
Enrollment is Closed

คลิกที่นี้..เพื่อเข้าเรียน


เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ความชุกของการเกิดโรค อาหาร และโภชนาการ

แนวทางการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพได้

2. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารเพื่อการลดน้ำหนักได้

3. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารต้านมะเร็งได้

4. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารบำรุงสมองได้

5. อธิบายความหมาย หลักการของไขมันกับสุขภาพได้

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ธีรภาพ ปานคล้าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    THAIMOOC008
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.3 ชั่วโมง