Skip to main content

เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง Sampling Techniques


ThaiMOOC
Enrollment is Closed

คลิกที่นี้..เพื่อเข้าเรียน


เกี่ยวกับรายวิชา

แนวความคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง แนวความคิดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ

2. มีความคิดวิเคราะห์และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคนิคการสำรวจตัวอย่างกับโลกความเป็นจริง

3. มีระเบียบวินัย ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล การวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"