Skip to main content

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน


ThaiMOOC
Enrollment is Closed

คลิกที่นี้..เพื่อเข้าเรียน


เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python เครื่องมือการพัฒนา การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมเบื้องต้น การสร้างฟังก์ชันเบื้องต้น ชนิดข้อมูลเฉพาะของภาษา การอ่านและเขียนไฟล์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python

2. สามารถติดตั้งเครื่องมือการพัฒนาภาษา Python

3. เข้าใจคำสั่งควบคุมเบื้องต้นของภาษา Python

4. เข้าใจฟังก์ชันเบื้องต้นของภาษา Python

5. เข้าใจชนิดข้อมูลเฉพาะของภาษา Python

6. เข้าใจการอ่านและเขียนไฟล์ของภาษา Python

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    THAIMOOC013
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.3 ชั่วโมง