Skip to main content

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร Calculus for Engineer


ThaiMOOC
Enrollment is Closed

คลิกที่นี้..เพื่อเข้าเรียน


เกี่ยวกับรายวิชา

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจความหมายของลิมิต

2.หาลิมิตของฟังก์ชันได้

3.อธิบายความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้

4.เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้

6.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยได้

7.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้กฎลูกโซ่ได้

8.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้หา

9.หาอนุพันธ์อันดับสูงได้

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความชันของกราฟได้

11.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาความเร็วและความเร่ง

12.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน

13.เข้าใจค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    THAIMOOC014
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.3 ชั่วโมง